MENU MỚI STEAK & PASTA CHỈ TỪ 129.000Đ/NGƯỜI
20. 06. 2023

view_menu_lms_01_1690246261.jpgview_menu_lms_02_1690246274.jpgview_menu_lms_03_1690246293.jpgview_menu_lms_04_1690246308.jpgview_menu_lms_05_1690246343.jpgview_menu_lms_06_1690246369.jpgview_menu_lms_07_1690246393.jpgview_menu_lms_08_1690246424.jpgview_menu_lms_09_1690246451.jpgview_menu_lms_10_1690246718.jpgview_menu_lms_11_1690246726.jpgview_menu_lms_12_1690246737.jpgview_menu_lms_13_1690246756.jpgview_menu_lms_14_1690246768.jpgview_menu_lms_15_1690246779.jpgview_menu_lms_16_1690246796.jpgview_menu_lms_17_1690246836.jpgview_menu_lms_18_1690246853.jpgview_menu_lms_19_1690246878.jpgview_menu_lms_20_1690246897.jpg