KHÁM PHÁ MENU STEAK & PASTA CHỈ TỪ 119.000Đ
26. 02. 2024

view_menu_mb_online_02_1708937244.jpgview_menu_mb_online_03_1708937250.jpgview_menu_mb_online_05_1708937257.jpgview_menu_mb_online_06_1708937259.jpgview_menu_mb_online_04_1708937264.jpgview_menu_mb_online_07_1708937277.jpgview_menu_mb_online_08_1708937278.jpgview_menu_mb_online_09_1708937360.jpgview_menu_mb_online_10_1708937369.jpgview_menu_mb_online_11_1708937382.jpgview_menu_mb_online_12_1708937625.jpgview_menu_mb_online_13_1708937882.jpgview_menu_mb_online_14_1708937888.jpgview_menu_mb_online_15_1708938460.jpgview_menu_mb_online_16_1708938468.jpgview_menu_mb_online_17_1708938474.jpgview_menu_mb_online_18_1708941412.jpgview_menu_mb_online_19_1708941632.jpgview_menu_mb_online_20_1708941640.jpgview_menu_mb_online_21_1708941649.jpgview_menu_mb_online_22_1708942021.jpgview_menu_mb_online_23_1708942030.jpgview_menu_mb_online_24_1708942071.jpgview_menu_mb_online_25_1708942075.jpgview_menu_mb_online_26_1708942079.jpgview_menu_mb_online_27_1708942086.jpg